قوانین و مقررات "ابزارآلات بانه"

مشتریان ارجمند

ابزارآلات بانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال گم شدن، شکستگی توسط پست یا ضبط بار توسط کالا قاچاق و نهاد های زیل ربط ندارد